مستندات

گروه فنی مهندسی اسپلایس، اولین و تنها تولیدکننده کوپلر و مجری وصله‌های نوین میلگرد در استان قم

مابه التفاوت اورلپ و وصله مکانیکی ؛ سود کوپلینگ برای کارفرما ۱۴۰۰.۰۸.۱۸

کاتالوگ ؛ splice

ISO 15835-2-2009Reinforcement couplersfor mechanical splices of bars

۱۲۷۲۳-۱ISIRI

۱۲۷۲۳-۲ISIRI

ISO 15835-1-2009Reinforcement couplersfor mechanical splices of bars