مزایا

گروه فنی مهندسی اسپلایس، اولین و تنها تولیدکننده کوپلر و مجری وصله‌های نوین میلگرد در  استان قم، همواره تلاش دارد تا با طراحی و ارائه محصولات جدید، گامی در جهت رفع مشکلات صنعت ساختمان بردارد.

مزایای اقتصادی

با استفاده از وصله مکانیکی، بر اساس عملکردهای ایجادشده مزایای اقتصادی زیر در ساخت اجزای بتنی قابل‌دستیابی خواهند بود:

*طول وصله پوششی در حدود ۳۰ درصد از طول مهاری آرماتور بیشتر است. به همین دلیل مخصوصاً در سایزهای بالای آرماتور نسبت وزن وصله پوششی نسبت به طول ۱۲ متری آرماتور مقدار نسبتاً زیادی است. به‌طور مثال برای آرماتور ۳۲ با اعمال ضرایب مربوطه، وزن وصله پوششی حدود ۱۳ کیلوگرم به دست می‌آید که هزینه آن در مقایسه با هزینه‌های وصله مکانیکی به‌مراتب بیشتر است.

*برخلاف وصله پوششی که محدودیت استفاده در بعضی محل‌ها (۲۰-۵-۱-۲-۶ آئین‌نامه بتن ایران و همین مطلب دربند ۹-۲۰-۴-۱-۲-۶ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) ازجمله اتصالات تیرها و ستون‌ها، در طول معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه‌گاه و در محل‌هایی که امکان تشکیل مفصل پلاستیک موجود باشد را دارد وصله مکانیکی (با حفظ شرایطی) در همه این موقعیت‌ها قابل‌استفاده بوده و به همین دلیل امکان استفاده از آرماتور بدون ضایعات فراهم می‌گردد (معمولاً ۱۵ درصد آرماتورهای خریداری‌شده در هر پروژه به ضایعات تبدیل می‌گردد).

*مطابق بند ۲۰-۵-۲-۲ آئین‌نامه بتن ایران، در ستون‌های بتنی در مناطق لرزه‌خیز نسبت آرماتور به بتننباید بیشتر از %۵ باشد و که این محدودیت در محل وصله‌ها نیز لازم‌الاجراست؛ بنابراین برایدستیابی به ظرفیت بالاتر باید ابعاد مقاطع بتنی را بزرگ‌تر در نظر گرفت که این امر هم ازنظر اقتصادیو هم ازنظر معماری مطلوب نیست. این حالی است که با استفاده از وصله مکانیکی، درصد آرماتور در محل وصله افزایش نمی‌یابد و رعایت این محدودیت نیز موردنیاز نمی‌باشد.مطابق بند ۲۰-۵-۲-۳-۴ آیین‌نامه بتن ایران، تعداد خاموت‌های مصرفی در محل وصله پوششی تقریباًبه دو برابر افزایش می‌یابد که باعث افزایش هزینه میلگرد مصرفی خواهد شد ولی با استفاده از وصلهمکانیکی که طول بسیار کوتاهی دارد نیاز به بارگیری خاموت بیشتر وجود ندارد و درنتیجه صرفه‌جویی در مصرف میلگرد خاموت را در پی خواهد داشت.

در وصله پوششی برای در امتداد هم قرار دادن محور میلگردها بایستی با خم‌کاری و ایجاد فرم S اینامکان فراهم گردد که با افزایش هزینه همراه است. ولی در وصله مکانیکی دو میلگرد در امتدادیکدیگر قرار می‌گیرند و نیازی به فرم دادن آرماتور نمی‌باشد.

مزایای فنی

با استفاده از وصله مکانیکی، بر اساس عملکردهای ایجادشده مزایای فنی زیر در عملکرد سازه و روند اجرایی اجزای بتنی قابل‌دستیابی خواهند بود:

*قابلیت اعتماد به اتصالات مکانیکی بسیار بیشتر از اتصال پوششی می‌باشد. چراکه در پروسه انتقال نیرو در اتصال مکانیکی هیچ وابستگی به بتن وجود ندارد و اضافه بر آن‌یک اتصال مکانیکی بسیار قوی‌تر و مستحکم‌تر است. چراکه طبق آیین‌نامه ACI و مبحث ۹ بتن ایران، میزان استحکام یک اتصال مکانیکی حداقل ۲۵% بیشتر از استحکام طراحی برای اتصال پوششی در نظر گرفته‌ شده است.

*سبک‌تر شدن سازه به دلیل وزن ناچیز اتصال مکانیکی نسبت به اتصال پوششی

*امکان طراحی بهینه به دلیل کاهش وزن سازه و درنتیجه کاهش مقاطع بتنی

*امکان وصله آرماتورهای با قطر بالا در سازه‌های بتنی سنگین

*کوتاه‌تر شدن طول ناحیه وصله در عضو نسبت به وصله پوششی و عدم نیاز به آرماتور گذاری ویژه درناحیه وصله و کاهش حجم آرماتورها و ایجاد سهولت در بتن‌ریزی.

*آرایش منظم و فاصله بیشتر میان آرماتورها در ناحیه وصله و درنتیجه ایجاد فضای مناسب برای بتن‌ریزی مطلوب.

*ایجاد وصله یکپارچه بین آرماتورها و درنتیجه یکپارچه عمل نمودن آرماتور در محل وصله به هنگاماعمال نیروهای رفت برگشتی ناشی از زمین‌لرزه.

*امتداد هم قرار گرفتن آرماتورها و حذف عملیات خم یک‌به‌شش آرماتور در محل وصله (خم S شکل) و درنتیجه انتقال نیرو به‌طور مستقیم و بدون خروج از مرکزیت.

*عدم افزایش نسبت آرماتور در محل وصله و امکان استفاده از حداکثر نسبت آرماتور درظرفیت مقطع ستون بتن‌آرمه، کاهش بعد ستون و افزایش شکل‌پذیری مقطع در محل وصله

*در وصله پوششی عامل انتقال بار میان دو آرماتور، وجود بتن محصورکننده در اطراف آن‌ها است و در صورت صدمه دیدن بتن وصله پوششی عمل نخواهد نمود ولی در وصله مکانیکی انتقال بار وابسته به بتن نیست که این ویژگی باعث تأمین مقاومت وصله در تمامی شرایط باربری سازه خواهد شد.